Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Udruga računovođa i građevinskih stručnjaka održana 23. svibnja 2015. donijela je

STATUT

Udruga LaKo

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga LaKo.
Skraćeni naziv udruge je: LaKo.
Sjedište udruge je: Makarska 20, 10040 Zagreb.

Članak 3.

Udruga LaKo je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Udruga LaKo je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udrugu zastupa Predsjednik i Prvi Dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja uljuđenog, društveno prihvatljivog ponašanja pojedinaca kako u međusobnoj komunikaciji i suživotu, tako i prema materijalnim i nematerijalnim dobrima kulturne i prirodne baštine.

Članak 6.

Djelatnosti Udruge su:

 • aktivnosti za upućivanje djece i mladih u društveno prihvatljivo i uglađeno ponašanje: kreativne radionice te izrada didaktičkih materijala,
 • organizacija seminara, radionica i tribina radi ostvarivanja ciljeva Udruge, uključivanje u društvene mreže te suradnja s drugim udrugama,
 • aktivnosti za upoznavanje javnosti s materijalnom i nematerijalnom hrvatskom kulturnom baštinom kojima se potiče istraživanje prirodnih ljepota i znamenitosti Hrvatske,
 • organiziranje izleta s ciljem upoznavanja hrvatske kulturne i povijesne baštine
 • Gospodarska djelatnost Udruge:
 • prodaja vlastitih proizvoda na malo sukladno Zakonu o trgovini.
Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi Predsjednik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 10.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 11.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

 • plaćanje članarine,
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 13.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Uprava
 • Predsjednik
 • Prvi Dopredsjednik
 • Drugi Dopredsjednik

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 16.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 17.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 18.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 19.

Skupština udruge:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava članove Uprave Udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • imenuje likvidatora Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama, te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVA

Članak 20.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Uprava udruge.

Članak 21.

Upravu čine tri člana, predsjednik te prvi i drugi dopredsjednik.
Uprava je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
Članove Uprave bira Skupština na mandat od četiri godine.
Predsjednik saziva sjednice Uprave i rukovodi radom Uprave.

Članak 22.

Uprava udruge:

 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima.
Članak 23.

Sjednicu Uprave saziva predsjednik.
Odluke Uprave donose se većinom glasova svih članova Uprave.
Sjednice Uprave održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik.

PREDSJEDNIK

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Uprave.

Članak 25.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine udruge
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • vodi popis članova,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 26.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 DOPREDSJEDNICI

Članak 27.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od Dopredsjednika.
Udruga ima dva dopredsjednika-prvog dopredsjednika i drugog dopredsjednika.
Dopredsjednike Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine i oni su članovi Uprave Udruge.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 28.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarskih djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • nekretnine i pokretne stvari udruge,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII

LIKVIDATOR

Članak 31.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 23. rujna 2015.

PREDSJEDNICA UDRUGE
Koraljka Paurić